(10149) Busto Lua Morena Cortininha C/Bojo

  • Cor